REGULAMIN SKLEPU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa:
a)  zasady rejestracji w sklepie internetowym,
b) zasady zawierania oraz wykonywania umów (sposób) sprzedaży za pośrednictwem sklepu Internetowego, 
c) zasady korzystania ze sklepu internetowego, w tym prawa i obowiązki sprzedawcy i klienta, 
d) zasady postępowania reklamacyjnego,
e) uprawnienia Konsumenta do rezygnacji z zamówienia,
f) zasady i warunki świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną. 

2. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.pibubeauty.com (zwany dalej Sklepem), jest prowadzony przez KP TRADE KARINA PINKOWSKA z siedzibą w Jarosławiu, ul. Podzamcze 18, 37-500 Jarosław, NIP 7922009378, REGON 385160283, adres mail: hello@pibubeauty.com,  tel. +48609029999 (zwany dalej Sprzedawcą). 

3. Kupującym, korzystającym z usług Sklepu, może być (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, (2) osoba prawna albo (3) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą (zwany dalej Klientem).

4. Sprzedawca oraz Klient są stronami umowy sprzedaży na odległość oraz umowy o świadczenie usług bezpłatnych, tj. Newsletter i Prowadzenie Konta Klienta, 

5. Niniejszy Regulamin obwiązuje Klientów będących konsumentami (dalej także Konsument) oraz Klientów będących przedsiębiorcą (dalej także Przedsiębiorca). 

6. Złożenie zamówienia w Sklepie wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu.

7. Skorzystanie z bezpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną, tj. Newsletter, Prowadzenie Konta Klienta, także wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu. 

8. Tekst Regulaminu stanowi integralną część umowy sprzedaży oraz umów o świadczenie usług bezpłatnych. Tekst Regulaminu w formie pliku PDF można pobrać ze strony www.pibubeauty.com/regulamin. Regulamin w formie pliku PDF przesyłany jest na wskazany przy składaniu zamówienia adres e-mail Klienta.

9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy. 

10. Sprzedawca informuje, że aby móc korzystać ze strony internetowej Sklepu, niezbędne jest:

a) urządzenie końcowe (np. laptop, tablet) z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową: Mozilla Firefox w werski 45.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 35.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 51.0 i wyższej, Safari w wersji 8.0 i wyższej, 

b) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Zalecana minimalna rozdzielczość wynosi: 1024x768 px. Do korzystania z niektórych opcji Sklepu, w tym założenie Konta Klienta oraz złożenia zamówienia konieczne jest również aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 

11. W Sklepie stosowane są pliki cookies, które są zapisywane przez serwer Sprzedawcy na twardym dysku urządzenia końcowego Klienta. Mechanizm ten jest zastosowany, ponieważ umożliwia prawidłowe działanie Sklepu na urządzeniu końcowym Klienta. Pliki cookies nie niszczą urządzeń końcowych Klienta, nie powodują na nich zmian. Klient może wyłączyć ten mechanizm, jednak korzystanie z Sklepu może być utrudnione.  

12. Zabronione jest dostarczanie przez Klienta do Sklepu treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu, strony internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich, w szczególności Klient zobowiązany jest do  :

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy.,
e) korzystania ze wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

13. Założenie konta Klienta (w ramach usługi Prowadzenia Konta) nie jest konieczne do przeglądania asortymentu Sklepu, jak również do złożenia zamówienia. 

 

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

1. Sprzedawca poprzez Sklep prowadzi sprzedaż produktów kosmetycznych marki PIBU Beauty (Towary). 

2. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).

 

III. CENA

1. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Ceny Towarów wskazanych na stronach Sklepu nie zawierają kosztów dostawy, które zależą od sposobu dostawy produktu do Klienta, od rozmiaru zamówienia, jego wartości oraz miejsca dostawy. Koszt dostawy podawany jest przy wyborze sposobu dostawy. Sprzedawca nie odpowiada za zwiększenie kosztów dostawy wynikające z okoliczności zależnych od Klienta, np.: w związku z wyborem szczególnego sposobu dostawy bądź nieodbieraniem przesyłki, na adres podany przez Klienta. 

3. Na wszystkie zamówione w Sklepie Towary Sprzedawca wystawia faktury VAT. Faktury VAT załączane są do przesyłek zawierających Towar lub wysyłane w formie elektronicznej na adres podany przy składaniu Zamówienia.

4. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza złożenie żądania Klienta o wystawienie faktury VAT oraz dołączenie jej do przesyłki zawierającej Towar.

5. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Klienta. 

6. Za zamówione produkty Klient może zapłacić:
a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
b) szybkim przelewem bankowym lub kartą kredytową - poprzez zewnętrzny system płatności, tj. przelewy24.pl, który jest obsługiwany przez grupę: DialCom24 sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000306513, NIP 781-173-38-52) oraz PayPro s.a. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000347935, NIP 779-236-98-87) (Operator Systemu Płatności),

7. Przy wyborze formy płatności "zwykłym przelewem", daną kwotę należy przelać na konto:

Bank Pekao S.A., nr konta: 17 1870 1045 2078 1064 6043 0001 
KP TRADE KARINA PINKOWSKA ul. Podzamcze 18, 37-500 Jarosław

Tytuł przelewu: zamówienie numer xxx.
 

9. Przy wyborze którejkolwiek z form płatności wskazanych powyżej, Klient ponosi koszty z tym związane. Koszty te obejmują w szczególności opłaty i prowizje, którymi Sklep zostanie obciążony przez bank bądź operatora płatności, w tym koszty przewalutowania płatności, w przypadku braku dokonania przez Klienta wpłaty na wskazane przez Sklep konto walutowe. Powstałe w ten sposób koszty transakcji nie stanowią przychodu Sklepu i uzależnione są od cen wskazanych przez podmioty oferujące daną usługę oraz stanowią ich przychód. W przypadku konieczności poniesienia przez Sklep takich kosztów może on wezwać Klienta do dokonania stosownej dopłaty, od uiszczenia której uzależniona będzie realizacja zamówienia.

 

IV. ZAMÓWIENIE

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.pibubeauty.com, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Zamówienia można składać przez całą dobę poprzez stronę internetową Sklepu.

3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.

4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu Zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów,
c) kosztów dostawy 
d) dodatkowych kosztów (jeśli występują),
e) wybranej metody płatności,
f) wybranego sposobu dostawy.

6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Z chwilą, gdy Klient zatwierdził swoje Zamówienie uznaje się, że świadomie zaakceptował przedmiot i warunki realizacji danego Zamówienia, w tym swój obowiązek zapłaty ceny z tytułu złożenia Zamówienia, cenę, wielkość, charakterystykę, ilość i termin dostawy Towarów oferowanych przez Sklep i zamówionych przez Klienta.

7. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia. 

8. Sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji po sprawdzeniu dostępności zamawianego towaru w magazynie.

9. Sprzedawca odpowiada na złożone zamówienie w ciągu 16 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 9.00-17.00 w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili otrzymania zamówienia od Kupującego. Sprzedawca odpowiada na złożone zamówienie poprzez potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji lub odmowę jego przyjęcia z powodu braku dostępności towarów w magazynie w całości lub w części. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zamówienia także w innych szczególnych przypadkach. 

10. Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia.

11. Klient związany jest treścią złożonego zamówienia w okresie przeznaczonym na odpowiedź Sprzedawcy zgodnie z ust. 9 powyżej, a w dalszym czasie – jeżeli udzielona w tym okresie odpowiedź zawiera potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. 

12. Po złożeniu Zamówienia, Klient w terminie określonym w ust. 9 otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą otrzymania potwierdzenia przez Klienta zostaje zawarta umowa sprzedaży. 

13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i o treści zgodnej z regulaminem.

14. Poprzez akceptację przedmiotowego Regulaminu Klient wyraża zgodę na udostępnienie mu do wglądu i/lub pobrania faktury w formie elektronicznej. Udostępnienie faktury w formie elektronicznej wysyłane jest na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, za którego prawidłowe wskazanie odpowiedzialny jest Klient. Sklep dołoży starań oraz zastosuje odpowiednie środki techniczne, aby udostępnienie faktury w formie elektronicznej zostało dokonane w sposób bezpieczny. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki niestosowania się przez Klienta do zasad bezpieczeństwa oraz zastrzega sobie możliwość zmiany formatu plików oraz sposobu udostępniania faktury w formie elektronicznej, jak również wprowadzania innych zmian technicznych w tym zakresie.

15. W mailu potwierdzającym złożenie zamówienia zawarty jest numer zamówienia. Numer ten pozwala zarejestrowanemu Klientowi na sprawdzanie stanu realizacji zamówienia. 

16. Klient może się kontaktować ze Sklepem pisemnie, telefonicznie, mailowo na adresy wskazane w cz. I ust. 2. 

 

V. DOSTAWA

1. Dostawa Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej, jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 

2. Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych (dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) i jest zależny m. in. od wybranej przez Klienta opcji dostawy, miejsca przeznaczenia towaru wskazanego przez Klienta oraz ilości zamówionych towarów.  

3. Wskazany w ust. 2 powyżej czas realizacji zamówienia dotyczy towarów, których miejsce przeznaczenia mieści się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. Czas realizacji zamówienia liczy się w sposób następujący: 

a) w przypadku przelewu bankowego - po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy,
b) w przypadku szybkiego przelewu bankowego oraz karty kredytowej w systemie płatności przelewy24.pl – po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu informacji z systemu przelewy24.pl o dokonaniu płatności przez Klienta.

5. Na całkowity czas realizacji zamówienia składa się czas skompletowania zamówionych towarów, ich spakowanie, przekazanie ich przewoźnikowi oraz dostarczenie towarów przez przewoźnika do miejsca przeznaczenia.

6. Koszty dostawy są doliczane do ceny nabytych Towarów i wykazywane osobno na dokumencie sprzedaży. Sklep może zmienić oferowane opcje dostawy w dowolnej chwili, przy czym forma dostawy zaakceptowana przez Klienta w chwili składania zamówienia będzie wiążąca dla Umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Klienta.

7. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta – odpowiedzialność za to ponosi Klient.

8. Klient lub odbiorca Zamówienia obowiązany jest sprawdzić stan paczki i Towarów w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. 

9. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania odpowiedniego protokołu. 

 

VI. REKLAMACJE

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Towaru bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

2. Sprzedawca na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów, niebędących Konsumentami, z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

3. W przypadku Klienta nie będącego Konsumentem - z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na tego Klienta korzyści i ciężary związane z Towarem, a także niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go temu Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. 

4. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumentów z tytułu wady fizycznej lub prawnej są określone w szczególności ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U.2017.459 ze zmianami), oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. Zgłoszenia reklamacji towaru można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mail: hello@pibubeauty.com

6. W celu umożliwienia sprawnego rozpatrzenia reklamacji, w zgłoszeniu o którym mowa w ust. 3 Konsument powinien podać: 

- informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności numer zamówienia, rodzaj i datę wystąpienia niezgodności/wady towaru;
- dane kontaktowe składającego reklamację dla potrzeb rozpatrzenia reklamacji, jeżeli różnią się one od danych podanych przy zakładaniu Konta Klienta lub składaniu zamówienia;
- zdjęcie obrazujące wadę Towaru będącego przedmiotem reklamacji,
- treść żądania.

7. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. 

8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania reklamacji. 

9. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z nieodpłatnych usług świadczonych drogą elektroniczną tj. Newsletter i Prowadzenie Konta Klienta. Reklamacja powinna zostać złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres mailowy: hello@pibubeauty.com. W treści zgłoszenia Klient powinien uwzględnić opis zaistniałego problemu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. 

10. Dla potrzeb rozpatrywania reklamacji Sklep posługuje się danymi kontaktowymi Klienta podanymi przy zakładaniu konta Klienta lub składaniu przez niego zamówienia, chyba, że Klient poda w zgłoszeniu reklamacji inne dane kontaktowe do kontaktu w tym celu.

11. Istotne informacje na temat Towarów oraz instrukcje dotyczące prawidłowego korzystania z nich zamieszczone są na/w opakowaniach Towarów. Zaznajomienie się z informacjami oraz przestrzeganie instrukcji jest niezbędne dla bezpiecznego korzystania z Towarów.   

12. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

13. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

14. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres wskazany w cz. I ust. 2 lub mailowo pod adres hello@pibubeauty.com

15. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

16. Sprzedawca zobowiązuje się w miarę możliwości do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w miarę możliwości w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podania przyczyny, przy czym Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, który wskazuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych - prawo odstąpienia nie przysługuje wobec Towarów, które zostały otwarte po ich dostarczeniu.  

2. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 1 rozpoczyna się od chwili w której Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w której osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru. 

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład pismem wysłanym pocztą lub pocztą elektroniczną.

4. Dane Sprzedawcy, na które należy przesłać oświadczenie o odstąpieniu: KP TRADE KARINA PINKOWSKA z siedzibą w Jarosławiu, ul. Podzamcze 18, 37-500 Jarosław, NIP 7922009378, REGON 385160283, adres mail: hello@pibubeauty.com.

5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (Załącznik 1), jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument może również skorzystać z wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał Sprzedawcy informację dotyczącą wykonania prawa do odstąpienia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego koszty, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej.  

9. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, bądź przelewem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. W przypadku płatności za pobraniem zwrot następuje na rachunek bankowy Klienta, który należy podać w oświadczeniu o odstąpieniu. 

10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.  

11. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w której odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczające jest odesłanie Towaru przed jego upływem. 

12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru oraz koszty związane z jego dostawą jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę – w zakresie wykraczającym poza wartość tego najtańszego sposobu.

13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

14. Sprzedawca nie odbiera przesyłek kierowanych do niego za pobraniem i nie odpowiada za koszty powstałe w związku z takimi przesyłkami. 

 

VIII. PRAWA AUTORSKIE

Zawartość strony internetowej Sklepu oraz nazwa podlegają ochronie prawnej. Opisy, zdjęcia i inne elementy tworzące serwis na stronie internetowej Sklepu stanowią własność Sprzedawcy lub zostały wykorzystane za zgodą podmiotów uprawnionych. Kopiowanie i rozpowszechnianie, bądź inne nieuprawnione wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów ze strony Sklepu jest zabronione.

 

IX. NEWSLETTER, PROWADZENIE KONTA KLIENTA

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługę nieodpłatną Newsletter. 

2. Usługa newsletter polega na przesyłaniu Klientowi drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości, które zawierają treści marketingowe, w tym m.in. informacje o nowych produktach, usługach, ofertach lub promocjach, które pojawiły się w ofercie Sklepu.

3. Klient może skorzystać z usługi poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie Sklepu_i kliknięciu pola „Zapisz się” bądź poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas składania zamówienia lub zakładania Konta Klienta.  Po wysłaniu formularza rejestracyjnego Klient otrzymuję potwierdzenie mailowe o włączeniu subskrypcji. Wraz z otrzymaniem tego maila dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. 

4. Usługa Newsletter  jest bezpłatna i dobrowolna. Po zamówieniu usługa świadczona jest przez czas nieoznaczony. 

5. Rezygnacja z usługi może nastąpić w każdym momencie poprzez odnośnik zawarty w wiadomości przesyłanej w ramach aktywacji usługi na wskazany adres mailowy lub poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy zastosowaniu dowolnego środka komunikacji na odległość, który umożliwia zapoznanie się Sprzedawcy z jego treścią oraz ustalenie nadawcy. Wyłączenie usługi następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni roboczych od otrzymania powyższej informacji przez Sprzedawcę. 

6. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługę nieodpłatną Prowadzenie Konta Klienta.

7. Usługa Prowadzenia Konta Klienta polega na udostępnieniu Klientowi panelu na stronie internetowej Sklepu, na którym Klient może modyfikować swoje dane, śledzić stan realizacji zamówienia oraz przeglądać historię zamówień. 

8. Klient może skorzystać z usługi Prowadzenie Konta Klienta poprzez założenie Konta przy składaniu zamówienia bądź oddzielnie od zamówienia, poprzez wypełnienie formularza na stronie Sklepu i kliknięcie pola „Zarejestruj się”.

9. Usługa Prowadzenie Konta Klienta jest bezpłatna. Po założeniu Konta usługa świadczona jest przez czas nieoznaczony,

10.  Usunięcie Konta może nastąpić w każdym czasie, poprzez złożenie takiego żądania w panelu Konta Klienta lub poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy zastosowaniu dowolnego środka komunikacji na odległość, który umożliwia zapoznanie się Sprzedawcy z jego treścią oraz ustalenie nadawcy. Usunięcie konta nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.   

11.  Sprzedawca ma prawo do usunięcia Konta Klienta oraz wyłączenia usługi Newsletter jeżeli Klient działa na szkodę Sprzedawcy, osób trzecich, bądź narusza postanowienia regulaminu bądź obowiązujące prawo. Przed całkowitym usunięciem i wyłączeniem, usługi są blokowane na czas wyjaśnienia zaistniałych okoliczności stanowiących podstawę do podjęcia takich działań. Klient o blokadzie jest informowany drogą elektroniczną poprzez maila wskazanego w formularzu. 

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest KP TRADE KARINA PINKOWSKA z siedzibą w Jarosławiu, ul. Podzamcze 18, 37-500 Jarosław, NIP 7922009378, REGON 385160283, adres mail: hello@pibubeauty.com,  tel. +48609029999. 

2. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych odbywa się w celu zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży oraz na jej potrzeby (tj. w szczególności dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń). 

3. Sprzedawca może dodatkowo gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać dane osobowe Klienta w celu i w zakresie niezbędnym dla świadczenia bezpłatnych usług Newsletter i Prowadzenia Konta Klienta pod warunkiem udzielenia zgody na powyższe. Zgoda Klienta udzielona w trybie niniejszego ustępu, lub jej brak, nie wpływa na możliwość złożenia zamówienia i dokonywania zakupów. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest 

a) w zakresie umowy sprzedaży - artykuł 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: Rozporządzenie] tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
b) w zakresie bezpłatnych usług Newsletter, Prowadzenie Konta Klienta - artykuł 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia tj.: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

5. Odbiorcami danych osobowych są następujące kategorie podmiotów: operatorzy pocztowi i logistyczni, firmy kurierskie, biura księgowe, firmy informatyczne, dostawcy oprogramowania wspomagające procesy biznesowe. 

6. Dane osobowe będą przechowywane, odpowiednio, przez okres obowiązywania umowy sprzedaży lub umowy o korzystanie z bezpłatnych usług tj. Newsletter, Prowadzenie Konta Klienta, a także do 2 lata po ich zakończeniu. 

7. Klient jest uprawniony do: 

a) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, 
b) żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (informacja na ten temat w Załączniku 5 do niniejszego Regulaminu), 
d) przenoszenia danych (prawo do ich otrzymania od administratora danych osobowych i przesłania innemu administratorowi) zgodnie z treścią Rozporządzenia. 

8. Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza Rozporządzenie. 

9. W momencie składania zamówienia Klient podaje na formularzu zamówienia następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres wysyłki oraz, jeżeli dotyczy, NIP i dane firmy. 

10. Podanie danych osobowych w zakresie w cz. X ust. 9 jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży i jest niezbędne do jej realizacji. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania zawarcie i realizacji umowy sprzedaży nie będą możliwe. 

11. W momencie zakładania Konta Klienta, Klient podaje następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, adres wysyłki oraz, jeżeli dotyczy, NIP i dane firmy.  

12. Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w cz. X ust. 11 jest warunkiem założenia Konta Klienta. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania założenie Konta nie będzie możliwe. 

13. W momencie skorzystania z usługi bezpłatnej Newsletter Klient podaje następujące dane: adres e-mail.  

14. Podanie danych osobowych w zakresie w cz. X ust. 13 jest warunkiem skorzystania z bezpłatnej usługi Newsletter. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie będzie możliwe skorzystanie z usługi Newsletter.  

15. Przed skorzystaniem z usługi bezpłatnej Newsletter niezbędne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik 2 do niniejszego Regulaminu) oraz przesyłanie informacji handlowych (Załączniki 4 do niniejszego Regulaminu) i wyrażane są podczas wypełnienie formularza i kliknięcie odpowiedniego pola. 

16. Przed skorzystaniem z usługi bezpłatnej Prowadzenie Konta Klienta niezbędne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu) oraz przesyłanie informacji handlowych (Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu) i wyrażane są podczas założenia Konta. 

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, wynikającym z treści niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa. Zakazuje się podejmowania działań, które mogą zakłócić funkcjonowanie Sklepu lub korzystanie z niego przez innych Klientów. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa polskiego, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustaw szczególnych.

3. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z zastosowaniem niniejszego Regulaminu oraz umowami zawieranymi pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem w ramach Sklepu, Sprzedający informuje o możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

4. Informacja zawarta w ust. 3 powyżej, nie stanowi zapisu na sąd polubowny w rozumieniu art. 1161 Kodeksu postępowania cywilnego.

5. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów jest prawo polskie. 

6. Niniejszy regulamin może być w każdym czasie zmieniony. Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu. Informacja o zmianie regulaminu zostanie również obwieszczona na stronie internetowej Sklepu. Dodatkowo, Klient, który skorzystał z usługi Prowadzenie Konta Klienta zostanie poinformowany o wprowadzeniu nowego regulaminu poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas zakładania Konta. 

W treści wiadomości zostanie wskazana data od kiedy nowy regulamin wchodzi w życie. Jeżeli Klient nie zaakceptuje nowego regulaminu powinien zawiadomić Sprzedawcę przed wejściem w życie nowego regulaminu. W przypadku braku złożenia takiego oświadczenia regulamin chodzi w życie w zmienionej formie od daty w nim wskazanej. W przypadku złożenia takiego oświadczenia regulamin przestaje obowiązywać, co skutkuje brakiem możliwości składania nowych zamówień oraz korzystania z bezpłatnych usług elektronicznych. Umowy dotyczące świadczenia bezpłatnych usług elektronicznych ulegają rozwiązaniu.  

7. Za ważne powody, w przypadku których może dojść do zmiany treści regulaminu uznaje się: 

a) konieczność dostosowania regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy regulaminu i skutkujących koniecznością zmodyfikowania regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem,
b) konieczność dostosowania regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych,
c) rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Sklepu,
d) zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną,
e) konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w regulaminie,
f) zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie,
g) przeciwdziałanie nadużyciom,
h) poprawa obsługi Klientów,
i) zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu.

8. W przypadku Przedsiębiorców sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikłych w związku ze sprzedażą Towarów lub świadczeniem usług przez Sklep, bądź odnośnie jakichkolwiek kwestii poruszonych w treści niniejszego Regulaminu jest sąd w Krakowie. 

9. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są załączniki. 

 

ZAŁĄCZNIKI (DO POBRANIA):

1. Wzór formularza odstąpienia od umowy

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usługi Newsletter

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta

4. Zgoda na przesyłanie informacji handlowych

5. Informacja na temat prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

PIBU BEAUTY

WSPARCIE

KONTAKT

Newsletter

  • Black Instagram Icon
  • Black Facebook Icon
  • LinkedIn

Sklep online

B2B

Magazyn

© 2021 by PIBU BEAUTY